Nákupný košík

Košík

Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaží Justpearls

Oboznámte sa s pravidlami súťaží, ktoré prebiehajú na instagramovom  účte Justpearls

I. Všeobecné ustanovenia

1.Usporiadateľom súťaže je Just pearls s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B, 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, Slovensko, IČO:52 800 482 , DIČ: 2121229319, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 144222/B . 

Kontakt: info@justpearls.sk

2. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Instagram a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Instagramu.

3.  Súťaž prebieha na instagramovom účte Justpearls. https://www.instagram.com/justpearls_skcz/

4. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku

II. Súťažiaci

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku, má aktívny profil na Instagrame a  splnila podmienky súťaže uvedené s v danom súťažnom príspevku. 

III. Pravidlá súťaže

1.  Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.

2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

-z javne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,

– obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne

  akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

– obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií

   o inej osobe,

– podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva,    politického  či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej  skupine,

– propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,

– ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,

– navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

– sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

– organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3. Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

IV. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

1. Výherca vyhrá perlový prášok JustPearls 100% Pure Pearl powder. 

2. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v

anonymizovanej forme na stories instagramovej stránky https://www.instagram.com/justpearls_skcz/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy. V prípade súťaže spravovanej treťou osobou sa vyhlásenie súťaže bude konať na profile danej osoby.

3. Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4. Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom kuriéra/ pošty/ zásielkovne. 

V. Ostatné podmienky súťaže

1.Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

2. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.justpearls.sk , kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

3. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

VI. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

3. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej stránky.

4. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

VII. Platnosť pravidiel

1. Tieto pravidlá sú platné od 01.06.2020, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa  01.06. 2020